โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย และงานห้องสมุด ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 4.0