ผู้อำนวยการจักรกฤช  สิทธิโสติ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้มอบรางวัลเวรเขตรับผิดชอบดีเด่น โดยมอบให้ห้องเรียนและครูประจำชั้นที่ช่วยกำกับดูแลนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ต่อไป