นายอำพน คำเขียว
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางทิพปภา จันทร์ลือ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสรวีย์ นันต๊ะ
180x180
นายจักรกฤช สิทธิโสติ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา